+48 (17) 277 31 03

ALSTON sp. j.

Mateusz Mróz, Mirosław Ptaszek 
Lutcza 619, 38-112 Lutcza
NIP: 819-160-52-72
REGON: 180191196

RODO - POLITYKA PRYWATNOŚCI


Ogólna klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – zwanej także RODO − informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ALSTON s.c. z siedzibą w Lutczy 615
2. Dane osobowe przetwarzane są przez administratora w celu:
    a. wykonania umowy jaką Pani/Pan zawarł z administratorem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO
    b. realizacji obowiązków podatkowych i rachunkowych podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO
    c. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
3. Pani/Pana dane osobowe będziemy udostępniać jedynie podmiotom uprawnionym do tego na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne.
4. Pani/Pana dane osobowe wynikające z zawarcia umowy będą przetwarzane przez okres, w którym skutecznie można dochodzić roszczeń związane z tą umową, a ponadto przez okres wynikający z obowiązujących przepisów z zakresu prawa podatkowego i rachunkowości. Dane pozyskane na podstawie zgody przechowujemy do czasu jej wycofania, nie dłużej niż przez okres 6 lat.
5. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych i prawo wniesienia sprzeciwu (jeśli na podstawie RODO one przysługują), co do danych osobowych, których podanie jest dobrowolne - prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.
6. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja umowy będą niemożliwe. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne.
7. Przekazane przez Panią/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane.